Inženýrská činnost

ASK - REAL, realitní a inženýrská kancelář

Další významnou částí služeb, spojených s realitami je rovnež inženýrská činnost. Přínosem této činnosti pro investora – stavebníka je nejen ušetrení času a starostí s organizováním samotné stavby, ale i dosažení úspor finančních prostredků, a to zejména díky výběru a řízení jednotlivých dodávek stavebních a řemeslných prací.

V rámci inženýrské činnosti pro Vás zajistíme:

vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, zabezpečení územního a stavebního řízení, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, zabezpečení dodávek a prací pro stavbu, po dobu realizace stavby až po její dokončení stavby ( kolaudaci ), a to v následujícím rozsahu:

Vypracováním projektové dokumentace pro územní řízení se rozumí:

 • vypracování projektu pro územní řízení
 • zadání vypracování radonového pruzkumu stavenište

Zabezpečením územního řízení se rozumí:

 • projednání projektu pro územní řízení s dotcenými orgány státní správy
 • vypracování návrhu na zahájení územního řízení + územní řízení

Vypracováním projektové dokumentace pro stavební řízení se rozumí:

 • vypracování projektu pro stavební řízení a pro provedení stavby

Zabezpečením stavebního řízení se rozumí:

 • projednání projektu pro stavební řízení s dotcenými orgány státní správy, organizacemi a osobami za účelem zahájení stavebního řízení
 • vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení + stavební řízení

Zabezpečením dodávek stavebních prací se rozumí:

 • příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby, včetně přípravy podkladu pro vyhodnocení výběru
 • projednání výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby nebo jejích částí s tím, že klient odsouhlasí písemně výsledky výběru dodavatelu stavby
 • projednání návrhu smluv na realizaci stavby a na účast rozhodujících zhotovitelu na zkušebním provozu a garančních zkouškách stavby, budou-li se konat a uzavření těchto smluv
 • zabezpečení aktualizovaného časového plánu stavby za účelem koordinace dodávek a prací
 • vedení obchodní agendy a aktualizace smluvních vztahu
 • uplatnování práv ze závazkových vztahu v rozsahu provádených činností, včetně zastupování ve sporech před příslušnými soudy a ostatními orgány

Realizací stavby se rozumí:

 • výkon technického dozoru investora
 • zabezpečení zahájení a plynulého pokračování prací na stavbě
 • koordinace dodávek a prací přímými zhotoviteli
 • koordinace financování prací
 • organizacní zabezpečení povinností investora při individuálním vyzkoušení a komplexních zkouškách jednotlivých dodávek a účast na těchto zkouškách
 • organizacní zabezpečení odevzdání a převzetí dodávek a prací mezi zhotoviteli a objednatelem, včetně účasti na tomto odevzdání a převzetí
 • zabezpečení odstranení zjevných vad a nedodělku uvedených v zápisech o odevzdání a převzetí dodávek a prací od zhotovitelů, včetně zabezpečení požadavku vyplývajících z kolaudačního řízení
 • účast na kontrolních dnech

Dokončení stavby zahrnuje

 • organizacní zabezpečení kolaudačního řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí, popr. povolení k dočasnému provozu (užívání) stavby nebo její části
 • účast na zkušebním provozu

Ostatní - dle individuální dohody
Asociace realitních kanceláří České republiky Zpravodajský server iDNES.cz Evropský klub realitních kanceláří HOME STAGING